دانش آموز گرامی؛
آزمون شما با موفقیت انجام و ثبت گردید. برای بازخورد نتیجه آزمون و مشاوره لازم به مرکز مشاوره مرکز مشاوره یادگیرنده مراجعه نمایید.